1. "Schweiz Maschinenmarkt", 1964, 64, 4, 49, 51, 53, 55, 57 (, 1964, 5).

2. "Mater Handl. Engng", 1964, 19, 6, 53-55, 55-58; 1963, 164, 11, 72-91 (, 1964, . 38, . 512, 514; , 1964, 1232: 440).

3. "Transport industry, 1962, 8, 46, 1868-1911 (, 1963, 4, . 25; , 1963, 41).

4. "Europ. Masch.-Markt", 1964, 14, 8, 23-26 (, 1964, 125).

5. "Mater. Handl. Engng", 1964, 19, 6, 65-66 (, 1964, 12A3).

6. "Trans, industr.", 1962, 8, 47, 1966-1968 (, 1963, 5A1).

7. "Hebezeuge und Fordermittel", 1963, 3, 12, 362-364 (, 1964, 5A2).

8. "Ind-Anz.", 1963, 85, 47, 1012-1013 (, 1963, 11A99).

9. "Hebezeuge und Fordermittel", 1963, 3, 6, 162-165 (, 1963, 11A98).

10. "Ekon i organiz. pracy", 1964, 15, 4, 145-148 (, 1964, 10A1).

11. "Zelez doprava a techn.", 1965, 13, 1, 15-19 (, 1965, 5A10).

12. "Gep", 1963, 15, 2, 49-53 (, 1963, 8A3).

13. "Anyagmozgats csomagolas", 1965, 10, 2, 6-10 (, 1965, 10A5).

14. "Hebezunge und Fordermittel", 1964, 4, 9, 264-268 (, 1965, 4A6).

15. " " ". - - .-. ", 1964 (, 1965, 232).

16. "Ind.-Anz.", 1962, 84, 85, 2025-2028 (, 1963, . 42, . 26).

17. " ". . - . . . , 1964, 1.

18. "Stanl und Eisen", 1963, 83, 11, 679 (, 1963, 938).

19. "Svenska vagforen. tidskr. ", 1962, 49, 5, 196-202 (, 1963 3A27).

20. "Distrib. Age", 1964, 63, 6, 58-59 (, 1964, 12A20).

21. "Engng and Mining J.", 1963, 164, 11, 72-91 (, 1964, 4A40; , 1964, . 9, . 131-132).

22. "Contract J.", 1964, 197, 44, 10, 37 (, 1964, . 9, . 131-132).

23. "Doprava", 1963, 5, 359-366 (, 1964, . 4, . 38).

24. "S. Aire. Mining and Engng J.", 1963, 74, 3694, 1383-138 (, 1963, . 8, . 129).

25. "Engng, News pec", 1965, 175, 9, 47 (, 1965, 12A12).

26. "Industriekurier. Techn. und Forsch.", 1963, 16, 6, 89-91 (, 1963, 7A68).

27. "Overseas Engr.", 1963, 37, 430, 25, 4, 5 (, 1964, 3A75).

28. "Paper Trade J.", 1964, 148, 49, 35 (, 1965, 4A39).

29. "Petrol and Chem. Transp.", 1964, 26, 12, 18 (, 1965, 2A56; , 1965, . 12, . 136).

30. "Fordern und Heben", 1964, 14, 12, 882-883, 836, 836a (, 1965, 4A41).

31. "Truck and Bus Transp.", 1964, 28, 9, 58, 99 (, 1965, 3A60).

32. "Storage Handy Distrib", 1964, 8, 7, 41-49 (, 1965, . 4, . 38).

33. . ., . 4, ( 64), 918327, 13.02.63 (, 1963, 990 ).

34. "Forest Prod. J.", 1962, 12, , 513-515 (, 1963, . 11 . 93).

35. ".-. ", 1964, 12, 9-13 (, 1965, 121).

36. "Metallurgia ital.", 1962, 54, 5, 171-189 (, 1962, 1225).

37. "Riv. mecc.", 1963, 14, 317, 9-13 (, 1964, 8).

38. "Hebezeuge und Fordermittel", 1963, 2, 51-55 (, 1963, 9A22).

39. "Schweiz. Maschinenmarkt", 1963, 63, 2, 51-55; "Revue 1963" 281-286 (, 1963, 11A87).

40. "Przegl. kobjowy przewoz", 1963, 15, 7, 196-201 (, 1963, . 40, . 411).

41. "Doprava", 1963, 3, 223-228 (, 1963, 11A57).

42. "Techn. Rundschau", 1964, 56, 21, 41, 43, 45 (, 1964, 11A4).

43. ". . , . -", ., , 1963, 16-29 (, 1963, 639).

44. " ", 1962, . 3(25), 51-103.

45. " " , 1963, 1(12-4(15); 1964 1(16), 2(17), 1-9, 1965, 1(10), 2(11).

46. "Mining Congr. J.", 1963, 49, 3, 28-31.

47. "Steel Times", 1964, 189, 5031-5032, 866 (, 1965, 4A23).

48. "Fordern und Heben", 1964, 14, 8, 611-614, 88 II-III (, 1965, . 2, . 17).

49. "Fordern und Heben", 1962, 12, , 745-751, 810 (, 1963, . 9, . 73).

50. "Manutention", 1963, 13, 98, 231, 233, 235 (, 1963, . 39, . 405).

51. "Bergbautechnick", 1962, 12, 11, 610-611 (, 1963, 491; , 1963, 12, . 101).

52. "Bergbautechnick", 1964, 14. 2, 65-74, 75-77 (, 1964, . 19, . 280).

53. ". . - . .-. " 1962, . 148, 15-30 (, 1963, 4).

54. "Przegl. Komun.", 1962, 1, 10, 368-370, (, 1963, 8).

55. "Uhli", 1963, 5, , 371-374 (, 1964, . 7, . 114).

56. "Mag. Wall Street and Business Analyst", 1964, 113, 11, 529-531, 538-539 (, 1964, 9A2).

57. ". ", 1963, 10, 38-40 (, 1964, 123).

58. " . . " " () , 1965.

59. " . .-. - .-. ", 1963, . 253, 135 (, 1963, 820).

60. "Pluckauf", 1963, 99, 2, 79 (, 1963, 16, . 141).

61. "Elekto-Techn", 1963, 45, 19, 373-374 (, 1963, 122).

62. "Bundesbahn", 1964, 38, 13, 464, (, 1964, . 40, . 541).

63. "Dtsch.-Hebe-und Fordertechn.", 1963, 9, 9, 43-45, 48 (, 1964, 216; , 1963, . 46, . 479).

64. "Eisenbahningenieur, 1963, 14, 11, 309-315 (, 1964, . 7, . 115).

65. "Dtsch. Eisenbahntechn.", 1964, 12, ;8, 351 856 (, 1965, 119). 66. " .", 1964, 2, 17-20 (, 1964, 937).

67. ".-. ", 1962, 10, 82-83 (, 1963, 9).

68. " " , 1962, 82-89 (, 1963, 10).

69. ".-. ", 1964, 10, 73-77 (, 1965, 17).

70. " . . . .-. - . . ", 1962, . 2, 102-106 (, 1963, 513).

71. "Dtsch. Eisenbahntechn.", 1964, 12, 12, 564-567 (, 1965, 556).

72. "Railway Gazette", 1964, 12, 10, 395-396 (, 1964, . 30 . 419).

73. "Engineer", 1964, 218, 5663, 207-208 (, 1964, . 41, . 555).

74. "Steel and Coal", 1962, 184, 4880, 170.

75. "Mech. Power", 1963, 59, 704, 224-225 (, 1963, . 44, . 456).

76. "Vie rail", 1964, 931, 10-13 (, 1964, . 14, . 213).

77. ". .- . . . ", 1962, . 4, 21-31 (, 1963, 10).

78. "Coal Age", 1963, 68, 2, 139 (, 1963, 667).

79. "Railway Gaz.", 1963, 119, 25, 691 (, 1964, 599).

80. "Skillings Mining Rev.", 1962, 51, 37, 10 (, 1963, 1A20).

81. "Railway Gazette", 1960, 113, 21, 594.

82. "Contract J.", 1963, 193, 4375, 55 (, 1963, 9A32).

83. "Transport Age", 163, 4, 25, 13-19 (, 1963, 9A40).

84. "Kullagertidningen", 1964, 39, 141, 25-26 (, 1964, 11A18).

85. "Indian Railway Gaz.", 1964, 62, 2, 31 (, 1964, 10A20).

86. "Railway Age", 1964, 157, 2, 35-38 (, 1964, . 48, . 650).

87. "Mod. Railroads", 1964, 19, 6, 127 (, 1965, . 5, . 44).

88. "Coal-Today Tomorrow", 1964, 18, 9, 18-19 (, 1965, . 1, . 1).

89. "Railway Age", 1963, 155, 18, 32, 34 (, 1965, . 1, . 103).

90. "Techn. Mitt. Krupp", 1963, 21, 1, 57-64 (, 1963, . 24, . 228).

91. "Rev. gen. chemins. fer", 1963, 82, des. 675-684 (, 1964, . 10, . 160).

92. "Dtsch. Eisenbahntechn.", 1963, 11, 7, 296 (, 1963, 12A10). 93. "Railway Age", 1961, 150, 12, 12.

94. ".-. ", 1965, 2, 82 (, 1965, 5A16).

95. "Mechanization", 1963, 27, 6, 42 (, 1963, . 38, . 40).

96. "ASEA's tidn", 1962, 11-12, 152-154 (, 1963, 813).

97. "Railway Gaz.", 1963, 119, 21, 568 (, 1964, 4A105; , 1964. . 4, . 44).

98. "Steel and Coal", 1962, 185, 4923, 992-993 (, 1963, . 11 . 92).

99. "Engineering", 1964, 197, 5116, 634-635 (, 1964, 8104).

100. "Mining J.", 1963, 261, 6673, 37 (, 1963, . 34, . 343).

101. ".-. ", 1965, 3,79-80.

102. "Mahutention", 1963, 13, 98, 219-229 (, 1963, . 40, . 412).

103. "Skillings Mining Rev.", 1962, 51, 49, 1, 4-5, 18 (, 1963, 543).

104. "Equipem. mec", 1963, 35, 53 (, 1961, 3A21).

105. "Verkehr und Technik.", 1962, 11, 292-295.

106. " .", 1964, 8, 55-57 , 1964, 11A22).

107. ".-. ", 1964, 12 84-87.

108. "Railway Signal and Communs", 1962, 55, 12, 19 (, 1963, 5A11).

109. "Gluchauf", 1963, 99, 15, 805-810 (, 1963, 12A1).

110. "Elin-Z", 1963, 15, 3, 113-118 (, 1964, 3A13; , 1964, . 4, . 36).

111. "Railway Locomot. and Cars", 1962, 136, 40, 17-19; "Railway Signal and Communs", 1962, 55, 10, 19-25; "Canad Transport", 1962, Oct., 13, 15, 17 (, 1963, . 6 . 42).

112. "Engng and Mining J.", 1964, 165, 11, 102-103 (, 1965, 372).

113. "Data Syst. Engng", 1963, 18, 6, 57-60 (, 1964, 3A18).

114. "Transp. und Lager", 1964, 13, 3, 58 (, 1964, 8A26).

115. "Internat. electron. Rundschak". 1964, 18, 4 203 ( 1964 . 27, . 370).

116. " . -. .", 1963 1 (33) 18-22 (, 1963, 718).

117. ". . -", 1963, 5, 97-29 ( 1963, 1016).

118. ". . -", 1963, 5, 8-9 ( 1963 1020).

119. ". ", 1963, 6, 76-79 (, 1963, 1023).

120. "", 1963, 6, 38-39 (, 1963, 1022).

121. "Mod. Railroads", 1963, 18, 11, 94 (, 1964, 418).

122. ".-. ", 1962, 8, 88-91 (, 1962, 1227).

123. "", 1964, 3, 284-286 (, 1964, 77).

124. " -", 1964, , 21 (, 1964, I 10A14).

125. "Ereiberger Forschungsh.", 1964, , 323, 75-92 (, 1965 617).

126. "Bergbautechnik", 1964, 14, 12, 642-646 (, 1964, 564).

127. "S. Afric. Engr.", 1964, 55, 548, 35 (, 1964, 819).

128. ", . . . . ". , . 1, ., , 1962, 156-167 (, 1963, 26).

129. " ". . . " " , , 1963.

130. "Engng News-Rec", 1964, 173, 20, 72-73, 75-77 (, 1965,. . 6, . 65).

131. "Braunkohle", 1964, 16, 3, 117-132 (, 1964, . 23 . 333).

132. "Fordern und Heben", 1963, 13, 9, 655-659 (, 1963, . 45, . 469).

133. "Bergbautechnik", 1964, 14, 2, 65-74, 75-77 (, 1964, . 19, . 280).

134. "Braunkohle", 1963, 15, 10, 403 (, 1964, 63; , 1964, . 3, . 33).

135. "Colliery Gnard", 1964, 209, 5403, 628-630, 632 (, 1965* . 6, . 64).

136. "Mechanizace", 1964, 7, 104-107 "Inzon stavby", 1963, 11, 7 (, 1963, . 41, . 428).

137. "Mech. Handl", 1964, 51, 9, 546-547, 5, 7 (, 1965, 429).

138. "Fordern und Heben", 1964, 14, 9, 716-717 (, 1965, . 2,. . 16).

139. "Steam and Heat. Engr.", 1964, 33, 394, 46-47 (, 1965,. 6A46).

140. "Braunkohle", 1964, 16, i, -21 (, 1964, 10A91).

141. "Mining Equipm", 1962, 13, , 19 (, 1963, 4A55; , 1963, . 9, . 76); "Mechanization", 1962, 26, 12, 61-62 (, 1963, 657).

142. "Colliery Engng", 1964, 41, 482, 170 (, 1964, . 26,. . 363).

143. "Automatisierung", 1963, 8, > 5, 20-22, IV (, 1964, 171).

144. "Ing.-Rundschau", 1963, 18, 1, 28 (, 1963, 653; , 1963, . 16, . 143).

145. "Fordern und Heben", 1962, 12, 9, 638-644 (, 1963, . 1, . 1).

146. "Transport" (Danm.), 1963, 4, 7, 251-254 (, 1964, 21).

147. "Betriebstechnik", 1964, 5, 4, 98 (, 1964, 1268).

148. "Manutention", 1962, 12, 91, 147, 149, 151 (, 1963, 461).

149. "Ind. franc.-achats et entret. mater, industr.", 1963, 12, 130, 14 (, 1963, 6A56).

150. "Industr. Handl.", 1964, June, 39-40 (, 1964, ).

151. "Fordern und Heben", 1964, 14, , 741-742, II, III (, 1965, . , . 28).

152. "Mod. Ind. and Mach. Age", 1964, 5, 51, 20-22 (, 1965, 1A45).

153. "Quarry Managers J.", 1963, 47, 1, 445-451 (, 1964, . 4, . 48).

154. "Manutention", 1964, 14, 109, 197 (, 1965, 2A42).

155. "Steal and Coal", 1963, 186, 4937, 420-423 (, 1963, 6A25).

156. "Rock Prod.", 1964, 67, 8, 88-90 (, 1965, 1A43).

157. "Colliery Guard", 1965, 210, 5416, 193 (, 1965, 6A42).

158. "Mining Engng", 1963, 15, 3, 27-31 (, 1963, . 23, . 223).

159. "Design News", 1962, 17, 18, 92-93 (, 1963, 11A63).

160. "Techn. mod.", 1963, 55, 11, 84-93, XLIV (, 1964, . 13, . 200).

161. "Metallurgia" 1964, 69, 414, 161-166 (, 1965, 2A73).

162. "Iron Age", 1964, 194, 27, 72 (, 1965, 6A48).

163. "Mod. Mater. Handl.", 1963, 18, 4, 53-55 (, 1963, 9A74).

164. "Electro-Techn.", 1964, 46, 23, 423-426 (, 1965, 4A88).

165. "Usine nouvelle", 1963, 19, 31, 67-69 (, 1964, 1A11).

166. "Ind.- Anz.", 1963, 38, 753-756 (, 1963, . 28, . 269).

167. "Mod. Mater. Handl.", 1964, 19, 10, 66-69 (, 1965, . 4, . 39).

168. "Spinner Weber Textilveredl.", 1965, 83, 1, 52-54, 20, 21, 22 (, 1965, 5A31).

169. . " ". , 1965, 25/V.

170. "Mining Engng", 1965, 17, 2, 94-99 (, 674).

171. "Engng and Mining J.", 1964, 165, 11,98-99 (, 1965, 6A28).

172. "Mater. Handl. Engng", 1963, 18. 1, 55-59 (, 1963, 7A74).

173. "Coal Age", 1964, 69, 10, 128-146 (, 1965, . 5, . 48).

174. "Motor Truck", 1964, 33, 6, 24-26 (, 1965, 3A24).

175. "Commerc. Vehicles", 1962, 36, 8, 63-64 (, 1963, 1A21).

176. "Mater. Handl. News", 1963, 70, 8, 10-13 (, 1964, 1A15).

177. "Fordern und Heben", 1964, 14, 4, 340-341, 301, 303 (, 1964, 9A90).

178. "Metal. Ind.", 1964, 105, 9, 278 (, 1964, 12A28).

179. "Industr. Handl.", 1964, Oct., 17 (, 1965, 4A25).

180. "Fordern und Heben", 1963, 13, 6, 427-428 (, 1963, 10A58).

181. "Maschinenmarkt", 1964, 70, 21,25-26 (, 1964, 8A92).

182. "Mod. Ind. and Mach. Age", 1965, 5, 52, 12 (, 1965, 3A25.

183. "Contract J.", 1964, 198, 4427, 1101 (, 1964, 10A93).

184. "Kohlenwirtschaftszeitung", 1963, 16, 14, 7-9 (, 1963, 12A46).

185. "Manument. mec. et. automat.", 1964, 17, 8, 5, 7 (, 1965, 4A24).

186. "West Truck. Motor Transp.", 1964, 43, 9, 30-33, 60,62 (, 1965, . 5, . 57).

187. "Colliery Engng", 1963, 40, 468, 83 (, 1963, 6A28).

188. "Contract. J.", 1964, 200, 4442, 796 (, 1964, 12A100).

189. "Wirtsch. und Techn. Transp.", 1964, 33, 147, 119-122 ( 1965, 4A4).

190. "Engng News-Rec", 1962, 169, 21, 9 (, 1963, 5A86).

191. ". . -, 1964, 10, 55-58 ( 1965, 28).

192. "Mine and Quarry Engng", 1963, 29, 8, 368-369 (, 1963, . 38, . 395).

193. "Rock Prod.", 1963, 66, 9, 106, 108 (, 1964, 3A67; 1964, . 2, . 18).

194. "Mining Congr. J.", 1964, 50, 5, 38-40, 44 (, 1965, 1A75).

195. "Rock Prod.", 1964, 67, 10, 64-67, 116 (, 1964, . 6, . 63).

196. "Mining Engng", 1965, 17, 2, 94-99 (, 1965, 6A74).

197. "Mine and Quarry Engng", 1963, 29, 9, 408-409; 1963, 29, 9, 408-409 (, 1963, . 43, . 451).

198. "Rock Prod.", 1964, 67, 11, 72-74 (, 1965, 6A10).

199. "VDI-Nachr.", 1964, 18, 12, 13 (, 1964, 7A27).

200. "Industr. Handl.", 1964, Oct., 9-14 (, 1964, . 48, . 663).

201. "Probleme Weg und Ziel des Palettenverkehrs" "Fachtagung Fachausschus, 1964, Magdeburg", ST., S. A., 19-39 (, 1965, . 2, . 22).

202. "Internet. Constr.", 1964, 3, 7, 14 (, 1964, . 43, . 592).

203. Sala Vittorio Emanuelle. Techniche di immagozzinamento. Autorna-zione dei trasporti interni. "Trasp. industr.", 1963, 9, 58, 45-49 (. (, 1964, . 16, . 251).

204. "Hebezeuge und Fordermittel", 1963,3, 12, 374-376 (, 1964. . 11, . 182).

205. "Industriekurier. Techn. und Forsch.", 1963, 16, 28, 537-538, 540 (, 1963, 12A39).

206. ". . . .-. . - ., ., . - "", 1962, . 7, 41-61 (, 1963, 156

207. " ", 1963, 6, 38-40 (, 1963, 1140).

208. " ", 1964, 2, 23-24 (, 1964, 549).

209. " ". . . " ". , , 1964.

210. "Steel and Coal", 1963, 186, 4942, 667 (, 1963, 878).

211. "Engng and Mining J.", 1963, 164, 3, 92-95 (, 1963, 8A78).

212. "Manut mec. et automat.", 1963, 16, 4, 15 (, 1964, 2A78).

213. "Chem. Engng", 1964, 71, 21, (, 1965, 3A4).

214. "Mod. Mater. Handl.", 1964, 19, 4, 50-51 (, 1964, 9A100).

215. "Mater. Handl. Engng.", 1963, 18, 4, 71-73 (, 1963, 11A94).

216. "Mod. Mater. Handl.", 1963, 18, 7, 58-59 (, 1963, . 37, . 387).

217. "Mod. Mater. Handl.", 1964, 19, , 84 (, 1965, 3A51).

218. "Machinery" (Engl.), 1963, 103, 2660, 1061-1062 (, 1964, 4A94).

219. "Kunststoff-Berater", 1964, 9, 10, 717-723 (, 1965, 3A50).

220. "Ceram. Age", 1963, 79, 5, 62 (, 1963, 12A62).

221. "Rev. minelor." 1964, 15, 5-6, 311-317 (, 1965, 5A43).

222. "WO-Maschinenfunk", 1964, 6-7, 8, 10-13 (, 1964, 12A97).

223. "Gliickauf", 1964, 100, 10, 549-561 (, 1964, 10A94; , 1964, . 28, , 390).

224. "Colliery Guard.", 1964, 208, 5363, 154-160. Discuss., 161-162 (, 1964, 7A93).

225. "S. Afric. Mining, and Engng. J.," 1963, 74, 3660, 704, 710 (, 1963, 12A50).

226. "Colliery Gaurd.," 1962, 205, 5303, 720-722 (, 1963, 4A93).

227. "Colliery Gaurd.", 1962, 205, 5299, 594-600, 602, 604, 606, 608 (, 1963, 4A92).

228. "Canad. Mining, and Metallurg. Bull", 1963, 56, 615, 504-508; "Trans. Canad. Inst. Mining, and Metallurgy", 1963, 66, 258-262 (, 1964, 1A90; , 1963, . 29, . 409).

229. "Brennstoff-Chemie", 1964, 45, 3; Techn-Umschau, 23-24 (, 1964, 12A88).

230. ". - . . . - . . ", 1964, . 9, 167-172 (, 1965, 74).

231. ".-. ", 1963, 4, 84-86 (, 1963, 936).

232. "Klepzig Fach berichte fur die Fuhrungskrafte auf Industrie und Technik", 1960, 68, 9, 323-328.

233. . . " ". ., 24 (380).

234. ". . -", 1962, 7, 59-60 (, 1962, 122).

235. "Commerc. Vehicles", 1965, 39, 1, 24-25 (, 1965, 624).

236. . ., . ., . ., . . " ", ., -, 1962 (, 1963, 81).

237. ".-. ", 1963, 7, 86 (, 1963, 1116).

238. "Zeleznic" (Jugosl.), 1963, 19, 10, 40-45 (, 1964, 829)

239. "Kozlekedestud. szemle", 1964, 14, 3, 122-126 (, 1964, . 26, . 359).

240. "", 1962, 8, 763-764 (, 1963, 1).

241. ".-. ", 1965, 3, 77-79.

With https://www.bookstime.com, you can scratch bookkeeping off your to-do list --permanently.


MOTORZLIB.RU, 2001-2020
:
http://motorzlib.ru/ ', '
@Mail.ru
, ,
1500+